Základné informácie

Správca osobných údajov

PHARMCOS s.r.o., Miloslavovská 914/15A, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika, IČO 35781149, zapísaná v OR OS BA1, odd. sro, vložka č. 21053/B., a sme správcom osobných údajov kupujúceho.
Aké osobné údaje spracovávame
Osobné údaje, ktoré poskytuje kupujúci
Predávajúci spracováva iba osobné údaje, ktoré mu kupujúci sám poskytne. Pokiaľ si kupujúci objedná tovar či služby, potrebuje predávajúci údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o meno a priezvisko, doručovaciu adresu, mobilný kontakt). Pokiaľ predávajúci tieto údaje neobdrží, nebude môcť tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebuje predávajúci e-mailovú adresu kupujúceho, na ktorú zašle potvrdenie objednávky, ktorá zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy.
V prípade ak poskytuje kupujúci údaje o tretej osobe, je jeho povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.
Napr. kupujúci objedná a uhradí tovar u predávajúceho ale nechce ho vyzdvihnúť či reklamovať. Vo svojom užívateľskom profile môže vymedziť poverenú osobu, ktorá je za kupujúceho oprávnená napr. preberať tovar či tovar reklamovať. Tým kupujúci poskytne predávajúcemu aj osobné údaje tretích osôb.

Prečo zhromažďuje a spracováva predávajúci osobné údaje o kupujúcom

Osobné údaje sa spracovávajú z týchto dôvodov:
    • Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracováva predávajúci osobné údaje kupujúceho k tomu, aby sme riadne vybavil a doručil objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka týmto osobným údajom vie predávajúci, na koho sa môžeme obrátiť.
    • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na predávajúceho obráti kupujúci s nejakým dotazom / problémom, musí tento k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovať kupujúceho údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
    • Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré poskytne kupujúci vo svojom užívateľskom profile, sa mu sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvedie svoje tel. číslo, môže byť ľahko informovaný o tom, kedy bude jeho objednávka doručená). Zadané údaje pritom môže kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.
    • Marketingová činnosť:
        ◦ E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia zasiela predávajúci iba na základe  súhlasu kupujúceho. Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že upraví nastavenia svojho užívateľského profilu. 
        ◦ Telemarketing: marketingové hovory vykonáva predávajúci za účelom ponuky tovarov a služieb a s tým súvisiacej marketingovej komunikácie. Právnym titulom pre spracovanie tel. čísla kupujúceho je buď súhlas, alebo aspoň oprávnený záujem na konvenčnom priamom marketingu.
    • Zlepšovanie služieb: pomocou histórie objednávok kupujúceho dokáže predávajúci ponúknuť relevatnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazuje predávajúci také produkty, ktoré sú priamo pre kupujúceho a zodpovedajú jeho potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môže predávajúci využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
    • Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo nakúpi kupujúci tovar alebo služby, môže ohodnotenie vložiť z vlastnej iniciatívy.
    • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: osobné údaje kupujúceho môže predávajúci taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebuje na uplatnenie svojich práv a právnych nárokov (napr. v prípade neuhradenej pohľadávky). Ďalej môže predávajúci osobné údaje kupujúceho spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebuje na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracováva predávajúci na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzavretie zmluvy
Veľkú časť osobných údajov potrebuje predávajúci k tomu, aby s kupujúcim mohol uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si chce kupujúci zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak osobné údaje kupujúceho sú spracovávané na to, aby bol kupujúcemu riadne doručený zakúpený tovar, popr. aby mu boli riadne poskytnuté zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu spracováva predávajúci predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Oprávnené záujmy
Osobné údaje kupujúceho používa predávajúci aj na to, aby poskytol kupujúcemu relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre kupujúceho zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracováva predávajúci najmä osobné údaje, ktoré spracováva automaticky a cookies.
Z rovnakého právneho dôvodu ako svojmu zákazníkovi môže predávajúci zasielať e-mailové a SMS správy kupujúcemu. 

Súhlas
Na účely zasielania obchodných oznámení e-mail marketing spracováva predávajúci osobné údaje kupujúceho na základe jeho súhlasu. Ak kupujúci súhlas neudelí, tak môže predávajúci obchodné oznámenia zaslať kupujúcemu (popr. v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby kupujúci udelil súhlas. Kupujúci môže takúto marketingovú komunikáciu zo strany predávajúceho jednoducho zakázať tým, že si (a) upraví nastavenia svojho užívateľského profilu alebo (b) ) bude kontaktovať predávajúceho na tel. čísle +421 907 776155.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdáva predávajúci osobné údaje kupujúceho tretím subjektom:
    • Doručenie tovaru: zvolený dopravca by kupujúcemu nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by mu predávajúci oi. neodovzdal údaje, kam a komu má konkrétne tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdá predávajúci podľa toho, ako ich vyplní kupujúci v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom môže dopravca kupujúceho kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáva predávajúci, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Ako dlho sa osobné údaje spracovávajú?

Údaje kupujúceho sa budú spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim.
V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorým bol udelený súhlas, budú osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
V prípade, že sa kupujúci prihlási k odberu obchodných správ, tak budú jeho osobné údaje spracovávané po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia jeho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môže vyjadriť tým, že si upraví nastavenia svojho užívateľského profilu  alebo zavolá na tel. číslo +421 907 776 155.
Ďalej predávajúci upozorňuje, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých jeho povinností, či už tieto vyplývajú zo zmluvy medzi ním a kupujúcim, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musí spracovávať tieto bez ohľadu na udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).
Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracováva tieto predávajúci po dobu využívania jeho služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.
Zabezpečenie osobných údajov
Osobné údaje kupujúceho sú  v bezpečí. Aby predávajúci zamedzil neoprávnenému prístupu a zneužitiu kupujúceho osobných údajov, zaviedol predávajúci primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.
Celá komunikácia a je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zaheslované a všetky dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným prístupom.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Tento internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže tento internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Aké má kupujúci práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k osobným údajom kupujúceho má tento právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu jeho osobných údajov, právo na prístup k svojim osobným údajom, právo požadovať prenesenie jeho osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia jeho osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s ním predávajúci spracováva (tzv. právo byť „zabudnutý“).


Úprava a doplnenie

Svoje osobné údaje má kupujúci pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom svojho užívateľského účtu. Tu môže mazať, resp. meniť základné informácie o svojej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (popr. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod.

Oprava

V prípade, že sa kupujúci domnieva, že osobné údaje, ktoré o ňom predávajúci spracováva, sú chybné, môže ho kontaktovať na tel. čísle +421 907 776155. Z dôvodu urýchlenia opravy osobných údajov a komfortu pre kupujúceho odporúča predávajúci upraviť tieto osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

Prístup (portabilita)

Kupujúci môže požiadať predávajúceho, aby mu zaslal prehľad jeho osobných údajov, a to prostredníctvom e-mailovej správy na info@gehwol.sk. 
Súčasne má kupujúci právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa svojich osobných údajov:
    • Aké sú účely spracovania jeho osobných údajov,
    • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov,
    • Kto, okrem predávajúceho, sú príjemcami jeho osobných údajov,
    • Plánovaná doba, po ktorú budú kupujúceho osobné údaje uložené,
    • Či má právo požadovať od predávajúceho opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu,
    • Informácie o zdroji osobných údajov, ak ich predávajúci nezískal od kupujúceho.


Výmaz

Kupujúci môže žiadať, aby predávajúci údaje o ňom vymazal (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musí predávajúci podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak kupujúceho osobné údaje bude predávajúci potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, môže byť kupujúceho žiadosť odmietnutá (napr. evidencia neuhradenej pohľadávky či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).
S výnimkou prípadov uvedených má kupujúci právo na výmaz v týchto prípadoch:
    a. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané,
    b. Kupujúci odvolal svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie,
    c. Kupujúci vzniesol námietku proti spracovaniu osobných. údajov a má za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje jeho záujem nad záujmom predávajúceho na sprac. týchto osobných údajov,
    d. Osobné údaje sú spracované nezákonne,
    e. Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis,
    f. Ide osobné údaje detí mladších ako 16 rokov
Svoje právo môže kupujúci uplatniť prostredníctvom e-mailovej správy.


Vznesenie námietky

Niektoré osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci na základe svojho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná "Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch"). Pokiaľ budú na strane kupujúceho existovať konkrétne dôvody, môže namietať proti spracovávaniu týchto svojich osobných údajov. Túto námietku môže vzniesť pomocou e-mailovej správy.


Obmedzenie spracovania

Ak (a) popiera kupujúci presnosť svojich osobných údajov, (b) kupujúceho osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) predávajúci už kupujúceho osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale kupujúci ich potrebuje pre určenie, výkon alebo obranu jeho právnych nárokov, alebo ak kupujúci (d) vzniesol námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak má právo na to, aby predávajúci obmedzil spracovanie kupujúceho osobných údajov.
V takom prípade môže kupujúceho osobné údaje spracovať predávajúci len s jeho súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).


Podanie sťažnosti

Ak má kupujúci za to, že jeho osobné údaje spracováva predávajúci protiprávne, má tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Predávajúci je presvedčený, že vzniknuté nedorozumenie bude kupujúci riešiť najprv s ním. Aj preto prosí predávajúci kupujúceho kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy alebo na tel. čísle +421 907 776 155.
Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 3. 2019, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.gehwol.sk a v prípade použitia mobilnej aplikácie v časti kontakt.