Menu
Košík

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

I. Základné ustanovenia

Nakupovanie tovaru na tejto internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel obchodných  a reklamačných podmienok (ďalej iba OaRP). Objednaním tovaru dáva zákazník súhlas s nižšie uvedenými OaRP.

Prevádzkovateľ webovej stránky www.gehwol.sk:

PHARMCOS s.r.o.
Miloslavovská 914/15A
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 35781149
IČ DPH: SK2020201700
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA1, odd. sro, vložka č. 21053/B.

Predávajúci:

PHARMCOS s.r.o.
Miloslavovská 914/15A
900 42 Dunajská Lužná
IČO: 35781149
IČ DPH: SK2020201700
Orgán dozoru nad činnosťou predávajúceho:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX 5
820 07 Bratislava 27

Kupujúci:

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje (Ochrana osobných údajov viď kapitolu VIII), potrebné k bezproblémovému vybaveniu objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupnom doklade. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
 • osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.),
 • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito OaRP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Objednávanie

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby u predávajúceho PHARMCOS s.r.o., Miloslavovská 914/15A, 900 42 Dunajská Lužná IČO: 35781149, DIČ: 2020201700, IČ DPH:SK2020201700 prostredníctvom webovej stránky www.gehwol.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2. Každá spotrebiteľská objednávka musí obsahovať meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu ( ak je iná ako poštová adresa), telefónne číslo, e-mailovú adresu. Fyzická a právnická osoba podnikateľ musí uviesť aj IČO, DIČ alebo IČ DPH. Objednávka prostredníctvom kontaktného formuláru uvedené podmienky spĺňa automaticky. O spracovaní osobných údajov viď bod VIII týchto OaRP.
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) potvrdí predávajúci kupujúcemu zaslanú objednávku. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu priloženého dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

III. Dodacie lehoty

Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru od 2 do 10 dní, od dátumu overenia objednávky. Termín odoslania  tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi e-mailom. V prípade potreby bude bude kupujúcemu zaslané aj číslo zásielky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a/alebo dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

IV. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cez Slovenskú poštu 5,- EUR, vrátane dobierky pri objednávke do 49,99 EUR, pri objednávke nad 50,- EUR sa poštovné neúčtuje. Odberateľ bude informovaný o podacom čísle zásielky a túto si prevezme na príslušnej pobočke Slovenskej pošty. Z dôvodu pretrvávajúcej korona krízy je táto možnosť deaktivovaná.

2. Prepravnou službou GLS Slovakia, cena prepravy: 5,- EUR vrátane dobierky, pri objednávke do 49,99EUR. Pri objednávke nad 50,- EUR sa prepravné náklady neúčtujú. Odberateľ bude informovaný o čísle zásielky. Stav zásielky môže kupujúci sledovať na: sledovanie zásielok. Všetky informácie sú iba informatívne. 

3. V prípade platby bankovým prevodom, bude kupujúcemu zaslaná faktúra na uvedenú e-mailovú adresu. Kupujúci uhradí fakturovanú sumu na bankové konto predávajúceho: IBAN: SK65 1100 000000 2624730094. Ako variabilný symbol uvedie číslo faktúry. Po pripísaní sumy na bankové konto predávajúceho zašle tento objednaný tovar kupujúcemu.

V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim, nebude táto opätovne kupujúcemu zaslaná.

Pre veľkoobchodných partnerov platia iné platobné a dodacie podmienky, o ktorých sú títo vopred informovaní.

V. Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej v objednávke.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej sumy a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku predávajúcemu. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v 1. deň kontaktovania predávajúceho s kupujúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 pracovných dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
  • a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  • b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktov alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 5. 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:
  • a) sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať;
  • b) sa zmenila cena dodávateľa produktu;
  • c) bola vystavená cena produktu chybná;

VII. Reklamácia

 1. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane príbalového letáku, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.
 2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo nesprávnym používaním. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky to oznámiť predávajúcemu. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VIII. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov" neskorších predpisov. Pravidlám o ochrane osobných údajov sa venuje osobitná kapitola, s ktorými sa môže kupujúci oboznámiť tu.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 • Cena produktu je stanovená predávajúcim. Uvedené ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
 • Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo v hotovosti alebo bankovým prevodom.
 • Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt a cenu dobierky.
 • Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 • Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito OaRP a že s nimi súhlasí.
 • Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví spôsobené nesprávnou aplikáciou. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 • Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto OaRP bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť  reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane príbalového letákov, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

  Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo nesprávnym používaním.   Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním a/alebo vis major.

 • V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 • Oprávnené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. V prípade vrátenia peňazí, poukazuje sumu predávajúci kupujúcemu na ním uvedené bankové konto v Slovenskej republike. Predávajúci vráti iba a výhradne sumu za nakúpený tovar, bez poštovného. 

Tieto Obchodné a reklamačné  podmienky sú platné od 20. 07. 2021